Cele i zadania

Czym jest federacja?


Organizacje zmieniają rzeczywistość.

Taka zmiana jest realną wartością.
Co zrobić, żeby zmiana była jeszcze bardziej znacząca?
Żeby nasze działania się nie rozpraszały?
Żeby wykorzystać efekt synergii?

Można zawiązać partnerstwo.

Wtedy kilka organizacji działać będzie dla jednego celu, ich siła będzie większa, a zakres oddziaływania szerszy. A może być jeszcze lepiej? Jeszcze skuteczniej? Można podejmować działania, które wpływać będą nie tylko na świat organizacji pozarządowych, ale przyczyniać się będą realnie do społecznej zmiany

Można! Dlatego właśnie tworzymy

Zachodniopomorską Federację Pozarządową,

w której jest przestrzeń także dla Twojej organizacji! Jeśli chcesz wspólnie oddziaływać na sposób kształtowania polityk publicznych przez samorządy różnych szczebli, jeżeli Twoja organizacja ma wypracowane rozwiązania, a boisz się, że jej głos nie będzie słyszany – dołącz do nas! Federacja będzie silna i kompetentna dzięki sile i kompetencji organizacji, które będą ją współtworzyć.

Po co powstała?


 • aby tworzyć płaszczyznę współpracy i integracji organizacji pozarządowych
 • aby wzmacniać ich znaczenie
 • aby podnosić jakość ich działania
 • aby wzmacniać poczucie tożsamości środowiska pozarządowego
 • aby działać na rzecz partnerskiej współpracy organizacji z administracją publiczną
 • aby reprezentować organizacje wobec sektora publicznego i innych środowisk

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także poprzez upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
 • prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także na rzecz ich przestrzegania;
 • prowadzenie działań diagnostycznych i promocyjnych;
 • opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla sektora pozarządowego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i innych działań edukacyjnych;
 • zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
 • inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
 • upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych;
 • prowadzenie działań mediacyjnych;
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej i samorządowej oraz wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 • podejmowanie działań, skierowanych na realizację celów statutowych Federacji.