This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

Władze Federacji


Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie, w którym uczestniczą uprawnieni reprezentanci organizacji członkowskich.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • dokonywanie zmian w statucie Federacji;
 • uchwalanie regulaminów działania Federacji;
 • określanie kierunków i priorytetów działania Federacji;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Federacji;
 • podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu;
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 • przyjmowanie i odwoływanie członków wspierających i honorowych;
 • rozpatrywanie innych spraw nie należących do kompetencji innych władz Federacji.

Zarząd Federacji

Komisja Rewizyjna