Władze Federacji


Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie, w którym uczestniczą uprawnieni reprezentanci organizacji członkowskich.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • dokonywanie zmian w statucie Federacji;
 • uchwalanie regulaminów działania Federacji;
 • określanie kierunków i priorytetów działania Federacji;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Federacji;
 • podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu;
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 • przyjmowanie i odwoływanie członków wspierających i honorowych;
 • rozpatrywanie innych spraw nie należących do kompetencji innych władz Federacji.

Zarząd Federacji

Komisja Rewizyjna