Powstanie Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej uzyskało wsparcie ze środków UE w ramach projektu „Od sieci do współpracy” – (Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego).


Realizacja projektu jest owocem starań organizacji założycielskich Stowarzyszenie Polites, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych , Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Pracownia Pozarządowa, Fundacja Sektor3, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego


Koordynatorem projektu „Od sieci do współpracy” jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS.